Reglement

HOODSTUK 1
artikel 1: Algemene bepalingen Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken van statuten, worden daarmee bedoeld, de statuten van de vereniging zoals die zijn vastgesteld bij een besluit van de algemene vergadering d.d. 29 maart 1995, en notarieel vastgelegd d.d. 24 april 1995;

HOOFDSTUK 2
artikel 2: Rechten en plichten van de leden zodra een lid tot de vereniging is toegelaten, verkrijgt deze de rechten en is onderworpen aan de verplichtingen, omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;

artikel 2a: het voorafgaande lid is niet van toepassing op recreatieve leden;

artikel 3: Plichten van de leden a)de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven; b)alles in het werk te stellen, om zoveel mogelijk tot nut van de vereniging te zijn op het gebied van de kruisboogsport dan wel op enigerlei ander gebied;

artikel 4: Rechten van de leden a)elk lid van de vereniging heeft de mogelijkheid tot het deelnemen aan / of bijwonen van wedstrijden van Kring Zundert en Nederlandse Kruisboog Bond (NKB); b)leden zijn automatisch lid van de NKB; c)gelegenheid tot begeleiding / advisering m.b.t. onderhoud materialen; d)deelname, eventueel met partner, aan de jaarlijkse teerdag; e)deelname, eventueel met partner, aan de prijsuitreiking bamisverschieting en verschieting op de bijdoel; f)deelname en/of bijwonen koningschieten; g)deelname en/of bijwonen verschieting tegen een andere vereniging; h)deelname en/of bijwonen andere activiteiten;

artikel 5: Man, vrouw, gezinslidmaatschap indien meerdere personen van één gezin lid zijn van de vereniging, dan betaalt ieder contributie. Het bestuur dient een voorstel of wijziging omtrent de hoogte van deze contributie in tijdens haar eerstvolgende jaarvergadering;

HOOFDSTUK 3
artikel 6:
Voorstellen t.b.v. de jaarvergadering
-elk lid kan een of meerdere voorstellen indienen t.b.v. de jaarvergadering. Vóór 1 december voorafgaande aan de jaarvergadering dienen voorstellen, gericht aan de secretaris, schriftelijk te zijn ingediend. Dus tijdens de jaarvergadering kunnen geen voorstellen worden ingediend ter behandeling in die vergadering. Tijdens de jaarvergadering, bij agendapunt voorstellen, is het mogelijk om mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op het ingediende voorstel. Na de pauze worden de voorstellen behandeld;
-heb je een mededeling, verzoek en/of aandachtspunt dan kun je dit aan de orde brengen tijdens het agendapunt rondvraag;
-in bijzondere omstandigheden kan van voormelde datum m.b.t. het indienen van voorstellen worden afgeweken. Het bestuur maakt deze afwijkende datum tijdig bekend;

HOOFDSTUK 4
BESTUUR artikel 7:
Het bestuur -het bestuur bestaat tenminste uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee tot vier leden;
-het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden; -het bestuur kan de algemene jaarvergadering voorstellen om af te wijken van artikel 12, lid 3 van de statuten;
-de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris tijdig bijeen geroepen. Een agenda is ter vergadering aanwezig. Ieder bestuurslid kan agendapunten indienen;
-in spoedeisende gevallen kan een vergadering op zeer korte termijn worden gehouden eventueel met het achterwege laten van een agenda;
-de voorzitter leidt de algemene- en bestuursvergadering.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander bestuurslid;
-de secretaris zorgt voor verslaglegging van de vergadering;
-bij afwezigheid of op verzoek van de secretaris wordt de verslaglegging waargenomen door een ander lid;
-de secretaris zorgt voorts voor: samenstelling van het jaarverslag, bijhouden van de ledenlijst, het voorbereiden van de vergaderingen, verzorgen uitnodigingen, correspondentie en algemeen goed functioneren van het secretariaat;
-tevens zorgt de secretaris van het archief van de vereniging. Hieruit blijkt het reilen en zeilen alsmede het historisch belang van de vereniging;
-de penningmeester zorgt voor: innen van inkomsten en het verrichten van betalingen, het bijhouden van een goede boekhouding. Jaarlijks dient verantwoording afgelegd te worden;

Bestuursverkiezing:
-het aangemeld kandidaat lid wordt bestuurslid wanneer men de helft plus één stemmen behaald heeft;
-het kandidaat bestuurslid wordt middels schriftelijke stemming gekozen;
-indien meerdere personen tot bestuurslid moeten worden gekozen, dan vindt voor elk aangemeld kandidaat lid een afzonderlijke stemming plaats;

HOOFDSTUK 5
COMMISSIES Artikel 8: Commissies ad hoc het bestuur kan een of meerdere commissies ad hoc in het leven roepen. Te denken aan een feestcommissie, bouwcommissie, et cetera. Minimaal één bestuurslid is lid van deze commissie. Terugkoppeling (schriftelijk of mondeling) naar het bestuur is altijd verplicht;

HOOFDSTUK 6
FINANCIËN artikel 9: Geldmiddelen contributie: verplicht tot het betalen van contributie zijn alle leden met uitzondering van ereleden en recreanten. De hoogte van de contributie wordt bepaald op de algemene jaarvergadering. Leden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en jeugdleden betalen half geld;

artikel 10: Kascommissie in de jaarvergadering wordt door de kascommissie verslag gedaan van de weergave van de financiële administratie. Na akkoordverklaring wordt het financieel verslag goedgekeurd; het lidmaatschap van de commissie is drie jaar. Tijdens de jaarvergadering vinden er verkiezingen plaats. Het langst zittend lid van de kascommissie treedt af. Een nieuw lid wordt gekozen. De commissie bestaat uit drie leden. Een bestuurslid kan geen lid van de kascommissie zijn;

HOOFDSTUK 7
WEDSTRIJDWEZEN artikel 11: Wedstrijdleider / jurering -het bestuur benoemt een lid, uit hun midden, tot wedstrijdleider. Het bestuur is tevens bevoegd een lid, geen bestuurslid zijnde, te benoemen; -het bestuur benoemt een lid, die zorg draagt voor de jurering van respectievelijk het Koningschieten, de bamisprijs, bijdoel, koppelverschieting, kerstverschieting, alsmede verschietingen met derden zoals uitwisselingen; vervolgens is het bestuur bevoegd een of meerdere leden aan te wijzen tot assistent(en); -het bestuur is bevoegd een lid aan te wijzen dat belast wordt met de jurering van de kringverschieting; vervolgens is het bestuur bevoegd een of meerdere leden aan te wijzen tot assistent(en);

artikel 12: Koningverschieting -jaarlijks vindt er op paaszaterdag de traditionele koningverschieting plaats. Koning is degene die het meeste aantal punten bij elkaar heeft geschoten. De winnaar ontvangt een koningskruis. Een reglement is ter plaatse aanwezig. Het reglement voorziet in hoe te handelen bij gelijke stand; -indien deze wedstrijd op paaszaterdag geen doorgang vindt dan wordt door het bestuur een andere datum vastgesteld; -verplichtingen Koning: de koning is verplicht deel te nemen aan verschietingen de koning aangaande. Verhindering is alleen mogelijk met medeweten van het bestuur. Het bestuur is bevoegd maatregelen te nemen met inachtneming van de bepalingen van de statuten; -na driemaal koning achter elkaar te zijn geweest of vijfmaal in totaal bekomt men de eretitel van Keizer. Voor het keizerschap ontvangt men een schild. Eventueel met vermelding van de jaartallen van koning van de KDV. Aan deze titel kan men geen rechten en verplichtingen ontlenen;

artikel 13: Bamisverschieting jaarlijks wordt gestreden om de bamisprijs. Een reglement is in de schietaccommodatie aanwezig. De winnaar krijgt een herinnering. Er worden diverse data gepland om aan deze verschieting deel te nemen. Het reglement voorziet in hoe te handelen bij gelijke stand;

artikel 14: Bijdoelverschieting jaarlijks wordt gestreden om de prijs van de bijdoel. Deze verschieting vindt op dezelfde dagen als de bamisprijs plaats. Een reglement is in de schietaccommodatie aanwezig. De winnaar krijgt een herinnering. Het reglement voorziet in hoe te handelen bij gelijke stand;

artikel 15: Koppelwedstrijd -op de datum van het prijsafgaan van de Kring Zundert wordt s’middags de koppelwedstrijd verschoten. -een reglement is in de schietaccommodatie aanwezig; -na deze wedstrijd is er voor leden eventueel met partner een koffiemaaltijd; -bij bestuursbesluit kan van de datum en/of maaltijd worden afgeweken. Leden worden tijdig, met redenen omkleed, op de hoogte gesteld;

artikel 16: Kerstverschieting: -op vrijdag, voorafgaande aan Kerstmis, vindt de kerstverschieting plaats. Alle leden van de Komst des Vredes mogen hieraan meedoen; -bij bestuursbesluit kan van deze datum worden afgeweken. Leden worden tijdig, met redenen omkleed, op de hoogte gesteld; -een reglement is in de schietaccommodatie aanwezig;

artikel 17: Trainingsavond de woensdagavond wordt gepland als trainingsavond; artikel 18: Uitwisseling: -in principe is er vóór aanvang van de kringwedstrijden een uitwisseling met de Heidevrienden te Wuustwezel; -na de kringwedstrijden is de terugwedstrijd bij de Komst des Vredes; -tevens is er een uitwisseling met flobertvereniging St. Cornelius te Achtmaal. Deze uitwisseling bestaat uit een thuis en uit wedstrijd;

HOOFSDTUK 8
ACCOMMODATIE / MATERIALEN artikel 19: Accommodatie -elk lid is verplicht de accommodatie in en ordentelijke staat achter te laten; -er is een logboek aanwezig waar onvolkomenheden, mankementen, storingen, etc. moeten worden genoteerd. Je dient naam, datum en het probleem duidelijk te vermelden. De klachten worden zo spoedig mogelijk ter hand genomen en indien mogelijk opgelost; -alle leden dienen er zorg voor te dragen dat zorgvuldig met gas, water en elektriciteit wordt omgegaan. Te denken aan: lichten niet onnodig laten branden, verwarming tijdig terug zetten; -met betrekking tot de verlichting in de accommodatie dienen de volgende regels in acht genomen te worden: .bij een officiële verschieting dient, voor aanvang, alle verlichting ontstoken te worden; .nadat de laatste schutter zijn verschieting heeft afgerond dient de verlichting zo spoedig mogelijk te worden uitgedaan; -vluchtdeur: aan de achterzijde van de accommodatie is een vluchtdeur c.q. nooduitgang. Deze dient altijd vrij toegankelijk te zijn. Het bestuur ziet hierop toe. Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele nalatigheden; -mankementen bestuursleden kunnen altijd leden benaderen om mee te denken en te helpen bij mankementen; alle verleende diensten van bestuur en/of leden t.b.v. de vereniging geschieden pro deo. Het bestuur is echter bevoegd om in bijzondere omstandigheden hiervan af te wijken. Een bestuursbesluit is hiervoor noodzakelijk;

artikel 20: Materialen -indien een lid niet de beschikking heeft over materiaal wordt deze in de gelegenheid gesteld materiaal van de vereniging te gebruiken. Dit materiaal bestaat o.a. uit een boog en knecht (win) . De schutter zorgt zelf voor een bijpassende pijl (in eigendom) en is hier verder verantwoordelijk voor. Indien twee schutters met dezelfde boog schieten zullen zij samen naar bevinding afspreken met deze pijl samen te doen dan wel ieder een pijl voor zichzelf aan te schaffen. De materialen dienen, gedurende de periode dat het lid deze in bruikleen heeft, zorgvuldig te worden behandeld; -het bestuur is verantwoordelijk voor de deugdelijke staat van het materiaal; -het bestuur kan bemiddelen bij aanschaf of inruil van materialen; -mankementen, storingen en/of breuk van verenigingsmaterialen dienen zo spoedig mogelijk bij een bestuurslid te worden gemeld. Het bestuur is naar bevind van zaken bevoegd om het euvel al dan niet te verhelpen (mede gelet de kosten);

HOOFDSTUK 9
OVERIGE BEPALINGEN artikel 21: Teerfeest -jaarlijks is er een teerfeest voor alle leden met eventueel partner. Het bestuur is bevoegd om derden uit te nodigen. Tijdens de teerdag worden eventuele jubilarissen gehuldigd. Voor het gelag (consumpties) wordt een financiële bijdrage van de leden gevraagd; -de datum van het teerfeest is gepland op de vierde zaterdag in januari, zolang deze dag deels gezamenlijk door de drie Achtmaalse kruisboogverenigingen gevierd wordt. Mocht deze samenwerking beëindigen dan wordt weer terug gegaan naar 1 maart of de eerste zaterdag na de datum van 1 maart; -het bestuur kan, mits tijdig en met redenen omkleed, van deze datum afwijken; -het teerfeest wordt in principe aangevangen met een Heilige Mis. Tijdens het teerfeest vindt de officiële prijsuitreiking van de bamisprijs, bijdoel en koppelwedstrijd plaats;

artikel 22: Vaandel -het vaandel van de vereniging wordt door een lid van de vereniging gedragen met een teerdag en/of andere evenementen. Het bestuur is bevoegd in deze naar bevind van zaken te handelen; -de vaandeldrager heeft de plicht het vaandel in goede staat te bewaren;

artikel 23: Logo -bij officiële correspondentie dient het briefpapier en de envelop voorzien te zijn van het logo van de vereniging; -aanpassing c.q. wijziging van het logo is alleen mogelijk met toestemming van de algemene vergadering;

artikel 24: Verenigingsspeld -een verzilverd verenigingsspeld wordt, tijdens het teerfeest, uitgereikt aan degene die 25 jaar lid is; -een verzilverd geoxideerd look speld wordt uitgereikt, tijdens het teerfeest, aan degene die 40 jaar lid is; -een vergulde speld wordt uitgereikt, tijdens het teerfeest, aan degene die 50 jaar lid is; -uitgangspunt is het jaartal wanneer een lid is aangemeld en vermeldt in de kroniek (voorheen het kasboek) van de vereniging; -De spelden zijn en blijven eigendom van de jubilaris. Het bestuur, met name de secretaris, draagt jubilarissen voor en houdt een overzicht bij;

artikel 25: Oorkonde in aansluiting van artikel 24 worden aan jubilarissen een oorkonde uitgereikt met daarop het logo, naam decorandus, het aantal jaren lidmaatschap, naam en handtekeningen voorzitter en secretaris, en de datum van uitreiking; \

artikel 26: Attenties leden verenigingsspeld: hier wordt verwezen naar artikel 24; oorkonde: hier wordt verwezen naar artikel 25; envelop met inhoud: -bij huwelijk, -bij 25 jarig huwelijk, -bij 40 jarig huwelijk, -bij 50 jarig huwelijk, Allen mits schriftelijk bekendgemaakt aan de vereniging via de secretaris. Het bestuur is bevoegd om naar bevind van zaken de inhoud te bepalen; bloemen: -teerfeest: partner jubilaris; -koningschieten: koning van de vereniging -overig handelt het bestuur naar bevind van zaken paasei: winnaar koningschieten; koningskruis: hier wordt verwezen naar artikel 12; keizersschild: hier wordt verwezen naar artikel 12; eretekens: -winnaar koningverschieting; -winnaars koppelverschieting; -winnaar bamisprijs; -winnaar bijdoelverschieting; fruitmand: -bij opname in het ziekenhuis; -bij langdurige ziekte; condoleance: bij overlijden bloed- en aanverwanten (tot en met 2e graad) lid van de vereniging; krans / tak: -bij overlijden van het lid;

artikel 27: Attenties overig -op uitnodiging van zusterverenigingen Kring Zundert en die verenigingen waar de Komst des Vredes een uitwisseling mee heeft: bij een 25 jaar jubileum: € 12,50 bij een 40 jaar jubileum: € 20,00 bij een 50 jaar jubileum: € 25,00 bij een 75 jaar jubileum: € 35,00 bij een 100 jarig jubileum: € 50,00 etc. -op uitnodiging van zusterverenigingen Kring Zundert voor: huldiging nationaal kampioen persoonlijk: € 12,50 huldiging nationaal kampioen viertallen: € 20,00 zodra een lid persoonlijk kampioen en tevens deel uit maakt van het viertal dat nationaal kampioen is worden twee enveloppen aangeboden; voor het overige (in de ruimste zin van het woord) kan het bestuur naar bevind van zaken handelen;

artikel 28: Slotbepaling -hiermede vervalt het huishoudelijk reglement van 1995; -alle leden krijgen een kopie van het ondertekend exemplaar; -tevens is een ondertekend exemplaar in de schietaccommodatie aanwezig (ordner reglementen);

artikel 29: Ondertekening het huishoudelijk reglement wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris;

artikel 30: Inwerkingtreding het huishoudelijk reglement treedt in werking na vaststelling door de algemene jaarvergadering; Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van 16 januari 2009 De secretaris, Johan Tax De voorzitter, Frans Boden